Audit Školení HACCP Cognita s.r.o.


Vypracování HACCP příručky
Provedení vnitřního auditu
Školení hygienického minima
Konzultace změn zákoníku práce

AUDIT

Vnitřní audit HACCP
Interní audit je nezávislé hodnocení Systému kritických bodů a jeho shody s plánem Systému kritických bodů prováděné zcela nezávislou osobou či firmou, která s daným provozem nemá nic společného a která není za plnění Systému kritických bodů přímo odpovědná. Jde v podstatě o jakousi pravidelnou revizi zaměřenou na dodržování správné výrobní praxe a hygienické úrovně celého systému HACCP. Audit musí samozřejmě postihovat veškeré změny, ke kterým během roku v provozovně došlo. Pokud jde o změny ve výrobní činnosti, měly by se jistě promítnout v celém systému HACCP.

Tato povinnost vychází z požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 (kapitola II.,článek 5, písm. f) on hygieně potravin, které požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření.

Audit provádí odborně erudovaná osoba (interní auditor), která posoudí situaci v provozu i úplnost a správnost dokumentace k systému HACCP.

Průběh auditu prováděného naší společností:

1.  Vstupní hygienická kontrola provozu
2.  Hodnocení splnění požadavků na příručku, analýza nebezpečí
3.  Kontrola funkčnosti jednotlivých kritických bodů
4.  Kontrola sledování, realizace nápravných opatření a ověřovacích postupů
5.  V případě potřeby realizace školení o hygienickém minimu
6.  Závěrečné hodnocení včetně případného popisu neshod

V případě zjištěné nefunkčnosti systému HACCP Vám pomůžeme s odstraněním zjištěných neshod (aktualizace dle platné legislativy, přehodnocení kritických bodů a stanovení jiných či dalších, dodáme veškerou nezbytnou dokumentaci související se Systémem kritických bodů: Protokoly, Sanitační řád, Provozní řád,..)

Cílem auditu je samozřejmě docílení systémového zabezpečení zdravotní nezávadnosti provozu, ale ne za cenu, že provozovna bude vést nesmyslně dlouhý, nesrozumitelný fascikl dokumentů jen pro to, aby měla co ukázat kontrolním orgánům. Správně zavedený HACCP je jasný a přehledný zdroj informací ke kontrole produkce zdravotně nezávadných pokrmů, kterému by všichni pracovníci provozu měli rozumět, orientovat se v protokolech a vědět, proč tyto dokumenty vlastně vyplňují. Školení, které v rámci auditu poskytuje naše společnost, maximálně zjednodušuje celý systém kontroly kritických bodů pro všechny pracovníky tak, aby systém HACCP nebyl jen zbytečnou haldou papírů.


Kontaktní údaje:
HACCP Cognita s.r.o., Žitomírská 498/8, 101 00, Praha 10, Tel. kancelář: 775 733 385,
Tel. Auditor: 737 964 749 (telefonní kontakt určen výhradně pro komunikaci se zákazníky),
E-mail: haccp@cognita.cz WWW: www.cognita.cz